Komplexní hodnocení potenciálů rozvoje bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny

Typologie krajiny dle relevantních faktorů prostředí ovlivňujících možnosti pěstování energ. plodin (prostorová syntéza charakteristik klimatu, reliéfu, půdních vlastností). Hodnocení potenciálu pěstování biomasy s ohledem na posílení mimoprodukčních funkcí krajiny (konektivita krajiny – propojení vhodných lokalit, zvýšení heterogenity zejm. zemědělských pozemků, protierozní opatření atd.) a konkurenceschopnost biomasy pro energetické účely. Hodnocení očekávaného rozvoje bioenergetiky na biodiverzitu. Dynamický model pro simulaci scénářů rozvoje bioenergetiky (potenciál biomasy ve vazbě na mimoprodukční funkce, na rozvoj agrotechnologií apod.). Vliv rozvoje agrotechnologií a mimoprodukčních funkcí krajiny na ekonomiku pěstování energetických plodin.
service - služba
https://gis.cenia.cz/id/service/wms/vukoz_bioenergetika_rozvoj
WMS 3.11
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119:
Free:
Hodnocení potenciálů krajiny
Bioenergetika
12.09,48.551,18.860,51.056
creation: 2021-06-01
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
David Outrata
Květnové nám. 391, Průhonice, 25243, Česká republika
email: vukoz@vukoz.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Pro poskytnutí dat kontaktujete Davida Outratu (outrata@vukoz.cz) z VÚKOZ.
Pro poskytnutí dat kontaktujete Davida Outratu (outrata@vukoz.cz) z VÚKOZ.

Metadata about metadata

61e6cd1d-f958-4b26-be94-6e9ec0a80164
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2022-07-28

Coupled Resource