Adresní body ČSÚ

Adresní místo budovy je takové místo, které lze ve vztahu k budově jednoznačně identifikovat adresou budovy. Adresou rozumíme kombinaci údajů název okresu, název obce, název městského obvodu nebo městské části, název části obce nebo v případě hlavního města Prahy katastrální území, číslo popisné nebo evidenční, název ulice, číslo orientační a případně údajů potřebných pro účely poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo. Adresní bod je bod reprezentující adresní místo. Adresní bod se obvykle volí tak, aby v mapovém podkladu (katastrální mapě) adresní místo vhodně reprezentoval, např. byl blízký reálného vchodu a leží směrem k ulici a veřejnému prostranství, které je součástí příslušné adresy (neexistuje-li číslo orientační), a dále aby každopádně byl vnitřním bodem budovy (neexistuje-li ani UVP), tj. aby byl volen tak, aby svojí polohou co nejlépe vystihoval adresní místo.
dataset
: CZ-00025593-CSU_RSO_AM
Czech
Society
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Free:
budova
vchod
georeferencování
adresní typ statistických zjišťování
hlavní adresa
vedlejší adresa
číslo popisné
číslo evidenční
číslo orientační
PSČ
11.99,48.25,18.91,51.25
creation: 2001-03-01
2006-01-01 - 2016-03-23
vector
Podpora terénních zjišťování, populačních cenzů, geokódování statistických dat, aktualizace a správa datové báze územního registru RSO v rámci soustavy statistických registrů napojené na základní registry veřejné správy.
Český statistický úřad
Na padesátém 81, Praha 10, 10082, Česká republika
tel: 274051111
email: infoservis@czso.cz
Role: custodian

Data Quality

Založení mapové vrstvy pro krizové řízení a statistické účely v rámci vlastní činnosti agendy RSO. Transformace stavebních objektů na adresní místa, tzn doplnění jednotlivých adresních míst, pokud jich stavební objekt obsahuje více, doplnění atributů adresních míst); viz položka ZDROJ v atributové struktuře. Od roku 2013 napojení na výměnný formát Registru územních identifikací a nemovitostí (RUIAN) + vlastní geografická činnost nad vchody bez samostatné adresy.
Equivalent Scale: 1: 1000 , 1: 2880
Minimal Distance: 1 m

Constraints

Datová sada (DS) ani žádná její část nesmí být předána třetím osobám. Z uvedeného je možná výjimka pouze tehdy, kdy DS může být poskytnuta třetím osobám pro zajištění veřejné zakázky a kdy bude smluvně zabezpečeno využití údajů pouze pro účely veřejné zakázky, kde zadavatelem může být pouze orgán státní správy nebo územní samosprávy. Přebírající může využívat DS pouze pro svojí vlastní potřebu a nesmí je využívat ke komerčnímu využití. Dále se zavazuje přijmout taková účinná opatření k ochraně údajů z DS tak, aby nedošlo k jejich úniku mimo státní správu a územní samosprávu a k jejich užití v rozporu s předchozí větou.

Metadata about metadata

56f2afc3-c49c-417b-ab3a-7ae4c0a80137
Český statistický úřad
V Ráji 872, Pardubice, 53153, Česká republika
tel: 466743460
email: zdenka.udrzalova@czso.cz
Role: point of contact
2022-07-28

Coupled Resource