Metadata 193

Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy).
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Digitální vektorová geografická databáze pro území ČR obsahuje základní geografické prvky (mj. vodstvo, lesy, sídla, doprava), administrativní jednotky (obce, městské části a obvody, okresy, kraje) a klady listů státních mapových děl v měřítku 1 : 500 000.Obsah a struktura dat umožňují široké spektrum prostorových analýz vycházejících z propojení grafických a tabelárních dat, vizualizaci a prezentaci těchto dat, jakož i napojení dalších statistickcýh informací. Databáze je možné využít i mimo oblast životn...
Aktualizace metadat: 27.07.2022
ArcČR 500 je digitální vektorová geografická databáze České republiky, zpracována na úrovni podrobnosti 1 : 500 000. Navazuje na podobné databáze, zpracované firmou Esri. Obsahem databáze jsou přehledné geografické informace o ČR. Databáze obsahuje základní geografické prvky jako jsou vodstvo, lesy, sídla, doprava, administrativní jednotky (obce, městské části a obvody, okresy, kraje) a klady listů státních mapových děl v měřítku 1 : 500 000. Data umožňují široké spektrum prostorových analýz a vizualizace ...
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Brownfieldy z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Data obsahují cenu lesknice, ovsíku, ozdobnice, srhy, šťovíku, sveřepu, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin a trvalých travních porostů rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2010.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Tato mapová služba obsahuje: 1) část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy), 2) digitální model území je komplex dat skládající se z následujících vrstev: všechny druhy vodstva, sídla, silnice (včetně popisu), železnice, letiště, vedení, rostlinný a půdní kryt, administrativní hranice, reliéf. 3) Barevná hypsometrie použitá jako podkla...
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Tato služba zobrazuje popisky správních celků a sídel ČR. Jako podkladová data byla využita: 1) část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500, 2) digitální model území (DMÚ 25), 3) územní struktura Registru sčítacích obvodů (RSO).
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Tato mapová služba využívá část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy). Barevná hypsometrie použitá jako podklad služby byla vytvořena z výškopisu DMÚ 25.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Mapa evropského osídlení je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Jedná se o rastr vytvořený na základě družicových snímků SPOT5 a SPOT6, který zobrazuje procento zastavěného území na prostorovou jednotku. Aktuálně jsou k dispozici data za r. 2014 se 100metrovým prostorovým rozlišením a za r. 2016 s 10metrovým rozlišením. Podrobné informace jsou k dispozici zde: http://land.copernicus.eu/pan-european/GHSL/EU%20GHSL%202014/view.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Prohlížecí služba (WMS) zobrazuje data z programu Copernicus pro monitorování území, která jsou vytvářena na podkladě družicových dat i pozemních měřeních (tzv. in-situ data). Všechny základní Služby Copernicus jsou poskytovány zdarma a každou službu či její část koordinuje příslušná pověřená organizace pod dohledem Evropské komise. Služba Copernicus pro monitorování území (Copernicus Land Monitoring Service) poskytuje geografické informace o krajinném pokryvu a jeho změnách ve vztahu například ke stavu ve...
Aktualizace metadat: 27.07.2022
 2 / 20