Metadata 185

Digitální vektorová geografická databáze pro území ČR obsahuje základní geografické prvky (mj. vodstvo, lesy, sídla, doprava), administrativní jednotky (obce, městské části a obvody, okresy, kraje) a klady listů státních mapových děl v měřítku 1 : 500 000.Obsah a struktura dat umožňují široké spektrum prostorových analýz vycházejících z propojení grafických a tabelárních dat, vizualizaci a prezentaci těchto dat, jakož i napojení dalších statistickcýh informací. Databáze je možné využít i mimo oblast životn...
Aktualizace metadat: 15.10.2021
ArcČR 500 je digitální vektorová geografická databáze České republiky, zpracována na úrovni podrobnosti 1 : 500 000. Navazuje na podobné databáze, zpracované firmou Esri. Obsahem databáze jsou přehledné geografické informace o ČR. Databáze obsahuje základní geografické prvky jako jsou vodstvo, lesy, sídla, doprava, administrativní jednotky (obce, městské části a obvody, okresy, kraje) a klady listů státních mapových děl v měřítku 1 : 500 000. Data umožňují široké spektrum prostorových analýz a vizualizace ...
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Brownfieldy z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Data obsahují cenu lesknice, ovsíku, ozdobnice, srhy, šťovíku, sveřepu, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin a trvalých travních porostů rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2010.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Tato mapová služba obsahuje:1) část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy),2) digitální model území je komplex dat skládající se z následujících vrstev: všechny druhy vodstva, sídla, silnice (včetně popisu), železnice, letiště, vedení, rostlinný a půdní kryt, administrativní hranice, reliéf.3) Barevná hypsometrie použitá jako podklad s...
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Tato služba zobrazuje popisky správních celků a sídel ČR. Jako podkladová data byla využita:1) část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500,2) digitální model území (DMÚ 25),3) územní struktura Registru sčítacích obvodů (RSO).
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Tato mapová služba využívá část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy).Barevná hypsometrie použitá jako podklad služby byla vytvořena z výškopisu DMÚ 25.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Služba zobrazuje vrstvy Územního systému ekologické stability (ÚSES), hranice Přírodních parků a hranice působnosti správ CHKO.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Ukázka dat z programu Copernicus, které se věnují vlhkosti v půdě. Tato data jsou ke stažení na: https://land.copernicus.eu/global/products/swi. Povrchová půdní vlhkost (Surface Soil Moisture – SSM) je relativní obsah vody ve svrchní části půdy (do několika centimetrů). Popisuje míru vlhkosti nebo suchosti nejvyšší vrstvy půdy. Je vyjádřená v procentech nasycení. Měří se pomocí satelitních radarových senzorů a je ukazatelem lokálních srážek a půdních podmínek. SSM je klíčovým faktorem ovlivňujícím vodní a ...
Aktualizace metadat: 18.10.2021
Prohlížecí služba (WMS) zobrazující data z programu Copernicus, která se věnují vlhkosti v půdě. Tato data jsou ke stažení na: https://land.copernicus.eu/global/products/swi. Povrchová půdní vlhkost (Surface Soil Moisture – SSM) je relativní obsah vody ve svrchní části půdy (do několika centimetrů). Popisuje míru vlhkosti nebo suchosti nejvyšší vrstvy půdy. Je vyjádřená v procentech nasycení. Měří se pomocí satelitních radarových senzorů a je ukazatelem lokálních srážek a půdních podmínek. SSM je klíčovým ...
Aktualizace metadat: 18.10.2021
 2 / 19