ArcČR 500 ver. 1, ver. 2

Digitální vektorová geografická databáze pro území ČR obsahuje základní geografické prvky (mj. vodstvo, lesy, sídla, doprava), administrativní jednotky (obce, městské části a obvody, okresy, kraje) a klady listů státních mapových děl v měřítku 1 : 500 000.Obsah a struktura dat umožňují široké spektrum prostorových analýz vycházejících z propojení grafických a tabelárních dat, vizualizaci a prezentaci těchto dat, jakož i napojení dalších statistickcýh informací. Databáze je možné využít i mimo oblast životního prostředí.
datová sada
CENIA:CZ-45249130-ARCCR500
čeština
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.892997581413, 48.319371521135, 19.104692633782, 51.588317555611
revize: 25.05.2007
01.01.2003 - 01.01.2003
,
01.01.2003
vektor
zobrazování na Národním geoportálu INSPIRE
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Přemysl Řezníček
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
tel: +420 267 122 152
email: Premysl.Reznicek@mzp.cz
Role: správce
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 1009/24, Praha, 110 00, Česká republika
tel: 224 190 511
email: office@arcdata.cz
Role: poskytovatel zdroje

Kvalita

Geografická databáze ArcČR byla pořízena poloautomatickou a interaktivní vektorizací a zpracována v prostředí GIS ARC/INFO 7.1 (7.1.1) na platformách Windows NT a HP-UX za použití modulů ArcEdit, ArcScan, GRID a TIN. Pro kontrolu a vstup některých dat, zejména tabelárních, bylo využito funkcí ArcView GIS 3.0 na platformě Windows NT.
Podkladem pro zpracování základních geografických informací v digitální formě jsou mapy a databáze, které byly poskytnuty Zeměměřickým úřadem:
- mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 pro základní geografické prvky (plochy lesů, plochy a body sídel, vodní plochy, vodní toky, silniční a železniční síť),
- fyzickogeografická mapa ČR 1 : 500 000 pro prvky výškopisu,
- vektorová databáze územně technických jednotek pro jednotky administrativního členění.
aktualizace k 1.1.2003
Odpovídající měřítko: 1:500000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

80c05a80-5a80-10c0-8892-c88088beb3f3
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 05, Česká republika
tel: +420 267 225 220
email: geoportal@cenia.cz
Role: kontaktní bod
10.01.2019
čeština

Příbuzné zdroje